Психотерапия

Неорайхианската аналитична психотерапия е метод, базиран на учението на Вилхем Райх и Александър Лоуен, доразвит от швейцарския професор Валдо Бернаскони, който разглежда човека в неговата цялост – ум, душа, тяло. В природата си всеки от нас се стреми към удоволствие т.е. към задоволяване на появилите се социални или индивидуални  потребности. Често обаче, поради влиянието на средата, в която живеем, културните особености и морални забрани  пътят към удоволствието от появилата се потребност е спрян, а това води до фрустрации, емоционални травми и психогенни промени, които се регистрират в тялото под формата на мускулни блокажи, а на по-късен етап като симптоми. Целта на Неорайхианската психотерапията е връщане на хармонията и постигане на синхрон между  нивата – ум, душа, тяло. Всеки проблем, предизвикал конфликт във вътрешния свят на клиента се разглежда от различни гледни точки и смяната на фокуса и отношението към него, изборът на точно необходимия модел на поведение, търсенето на креативност в решаването осигуряват пътя към природно заложения ни стремеж към удоволствие, респективно, пътят към здравето ни.