ново

ОНЛАЙН: Принципи на системната фамилна терапия

начало: 04.11.2023 / 10:00 часа

край: 05.11.2023 / 14:00 часа

брой места: 10

свободни: 9

Първи ден 11.11.2023

от 10:00 до 17:00 часа

Втори ден 12.11.2023

от 10:00 до 14:00 часа

Място на провеждане

Платформа ZOOM

Фокусът на обучителния семинар ще бъде върху запознаване с основните теоретични понятия, свързани със системния подход при работа със семейства, двойки и индивиди като в същото време участниците ще имат възможност да преживеят през себе си и собствената си фамилна история различни практически приложения на метода.
Предвиждат се демонстрации, свързани с някои от представените обяснителни модели, както и възможност самите участници да приложат на практика част от наученото в кратки психотерапевтични симулации чрез работа по двойки или в малки групи.
Ще бъдат представени казуси от практиката на водещия с цел по-нагледно обяснение на теоретичните понятия и като пример за възможното им приложение. Ще има възможност да бъдат разгледани и обсъдени и казуси, предложени от участниците.
Основните теми на обучението:

  • Системната фамилна терапия – история и съвременно развитие на метода
  • Основни понятия от системната теория – представяне и разглеждане на примери
  • Системно психотерапевтично интервю, системна хипотеза и системни интервенции
  • Генограмата като изследователски и терапевтичен инструмент
  • Психотерапия на семейства и психотерапия на двойки – разлики и специфики
  • Личността на терапевта при работата с двойки и семейства – важност и значение на себерефлексията
  • Приложения, ползи и ограничения на фамилната терапия

Продуктов №: 1013

290.00 лв.

260.00 лв.